Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Pielęgnujemy eko-tradycje
 
 
 

Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu

OTWARTY_NABOR_NA_PARTNERA_W_CELU__WSPÓLNEJ_REALIZACJI_PROJEKTU.pdf
wzor_oferty_.pdf

 

OTWARTY NABÓR NA PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZS CKR IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU W BOBOWICKU”

Działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U.2018 poz.1431) Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych
 w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w ZS CKR im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku”, numer porozumienia  RPLB.08.04.01-08-0008/16-01, w ramach  Osi Priorytetowej XVIII – Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego –projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020.

 1. Cel partnerstwa:

Wspólne opracowanie i realizacja projektu, którego celem jest zwiększenie zdolności zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego. Realizacja projektu trwa od 01.07.2016 do 30.06.2022r.

 1. I.Zadania Partnera :
 1. Wsparcie szkoły w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego.
 2. Objęcie wsparciem doradztwa edukacyjno – zawodowego uczniów szkoły.
 3. Współpraca ze szkolnym i regionalnym doradcą zawodowym oraz wspólne opracowanie planu doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów szkoły.
 4. Przeprowadzenie badania IPD dla uczniów szkoły wraz z dostępem do mobilnej platformy.
 5. Wypracowanie ścieżki edukacyjno – zawodowej  ucznia – szkolenie 1/1.
 6. Przeprowadzenie szkoleń wraz z dostępem do mobilnej platformy:
  • Kształtowanie kompetencji interpersonalnych – trening interpersonalny,
  • Umiejętności przedsiębiorcze,
  • Profesjonalna rekrutacja,
  •  Trening kreatywności i innowacyjności,
  • Kreowanie wizerunku ucznia na rynku pracy,
  • Etyka pracy.
 1. Zapewnienie materiałów dydaktycznych, osób prowadzących, które posiadają niezbędne kompetencje poparte certyfikatami/dyplomami oraz doświadczeniem, niezbędnego sprzętu, materiałów szkoleniowych.
 2. Monitorowanie i przekazywanie do Lidera raportów z przeprowadzonych zajęć indywidualnych/grupowych.
 3. Rozliczenia finansowe i księgowe z Liderem Projektu.

 III Zakres tematyczny projektu:

Realizacja projektu ma na celu wspierać kształcenie zawodowe w zakresie:

 1. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno – gospodarczym, poprzez:
 1. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu
   i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno – gospodarczego szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;
 2. podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego
   i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;
 3. tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów,
 4. rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno - gospodarczym .
 1. Rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego, poprzez:

a. zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa zawodowego,

b. współpracę z doradcami zawodowymi w szkołach biorących udział w projekcie.

Wymagania wobec Partnera

Do postępowania mogą przystąpić podmioty, które spełniają poniższe wymogi:

 1. Podmiot nie jest jednostką sektora finansów publicznych.
 2. Podmiot ma zarejestrowaną działalność. 
 3. Podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy.
 4. Podmiot nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych
   (w szczególności: podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych),
   ani wobec innych podmiotów.
 5. Podmiot posiada zasoby ludzkie, organizacyjne, finansowe i techniczne niezbędne do realizacji zgłaszanych do projektu działań.
 6. Podmiot posiada doświadczenie w realizacji projektu/ów o podobnym charakterze.

Kryteria dodatkowe:

 Posiada doświadczenie w realizacji (jako lider lub partner) co najmniej 2 projektów współfinansowanych z EFS w obszarze wsparcia placówek edukacyjnych wspófinansowanych z EFS w okresie 2 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, występował lub występuje jako lider lub partner w projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych, o wartości
min. 1 mln każdy z projektów.

Zakres wymaganej oferty:

 Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi zawierać następujące informacje:

1. Szczegółowe dane Podmiotu (nazwa, adres, telefon)

2. Charakterystykę Podmiotu w tym opis misji, celów statutowych, charakterystykę działalności Podmiotu wraz z obszarem działania oraz opis doświadczenia w realizacji podobnych do założonych w projekcie działań; opis potencjału Podmiotu ( w tym: ludzki, techniczny i organizacyjny) oraz informację nt. rocznych obrotów za ostatni zamknięty rok obrotowy.

3.Doświadczenie oferenta w podobnej działalności, w tym opis doświadczenia i kwalifikacji kadry w zakresie działalności założonej w projekcie oraz w zakresie realizacji projektów (tytuł projektu i krótki opis).

Kryteria wyboru partnerów:

Pod rygorem usunięcia oferty z konkursu, przy analizie jej dopuszczalności, niezbędne jest spełnianie przez Podmiot składający ofertę i przez jego ofertę wszystkich wymagań formalnych opisanych w Wymaganiach dotyczących Partnera. Ocena niniejszych wymagań formalnych zostanie dokonana na zasadzie spełnia – nie spełnia.

Oceny ofert dokonuje powołana w tym celu Komisja Konkursowa. Przy analizie złożonych ofert, które spełniają wszystkie wymogi formalne, zostaną zastosowane następujące kryteria oceny merytorycznej:

 1. Zgodność działalności potencjalnego Partnera z celami partnerstwa i projektu – waga 20%.
 1. Oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu projektu, w tym merytoryczna trafność i jakość oferowanego wkładu potencjalnego Partnera
  w realizację celu Partnerstwa – waga 30 %.
 2. Posiadane zasoby ludzkie i techniczno – organizacyjne – waga 20%,
 3. Doświadczenie w działalności w obszarze i na obszarze, którego dotyczy projekt oraz na rzecz założonej grupy docelowej – waga 30%,

Wraz z ofertą Podmiot składa następujące załączniki (oryginały lub uwierzytelnione kopie):

 1. Odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (nie starszy niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
 2. Statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji.
 3. Pisemne oświadczenie Podmiotu o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych (w szczególności: podatków, składek
  na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych), ani wobec innych podmiotów.
 4. Oświadczenia Podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.
 5. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie
  na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2013r.,poz.885 z późn.zm)
 6. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych
  lub uwierzytelnione CV.
 7. Referencje wydane przez podmiot zewnętrzny.

Komisja Konkursowa ocenia oferty przyznając za spełnienie poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej wymienionych powyżej punktów w skali od 1 do 10, przy czym większa liczba punktów oznaczać będzie wyższą ocenę.

Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie kryteria dopuszczające i uzyskała najwyższą sumę punktów przyznanych przez członków Komisji Konkursowej do realizacji poszczególnych zadań.

Wybranemu Podmiotowi ogłaszający konkurs zaoferuje zawarcie umowy partnerskiej, która określi w szczególności zadania Partnera, harmonogram ich realizacji, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez ZS CKR W Bobowicku środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez Partnera na realizację zadań w ramach projektu.

Termin, miejsce i sposób składania ofert:

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec Partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty)
 4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikacje osoby składającej podpis (czytelny podpis)

Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku, ul. Międzyrzecka 7a, 66-300 Międzyrzecz.

Konkurs na Partnera Projektu w celu wspólnej realizacji projektu pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w ZS CKR im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku”.

Termin składania ofert :Ofertę należy złożyć do dnia 20.09.2019r. do godz. 14.00, decyduje data wpływu oferty do jednostki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

Dane osób do kontaktu w sprawie naboru:

 1. Daniel Drzymała, tel 95 741 32 18, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Zebrane informacje, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, będą podstawą wyboru Partnerów projektu.
 2. W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego konkursu Podmiotem, Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej
  z Podmiotem, którego oferta uzyskała w kolejności najwyższą liczbę punktów.
 3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z Oferentów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.
 4. Informacja o wyborze Partnera zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po zakończeniu procedury wyboru Partnera.
  NOWE LOGOjubileusz
arimr
pwsz
iung
agronews

oke

kur gorzow

Copyright © 2014 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku