Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania podań do naszej szkoły!

Podanie znajduje się w zakładce rekrutacja – należy je pobrać, wypełnić i osobiście złożyć w sekretariacie szkoły lub odesłać na adres
zsckr-bobowicko@wp.pl

Na podania czekamy do 10 lipca 2020 r.

Z osobami, które złożą podanie będziemy się kontaktować telefonicznie w celu ustalenia dalszego sposobu i terminów dostarczenia wymaganych dokumentów.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą na rok szkolny 2020/2021 (zakładki: kierunki kształcenia i rekrutacja)

Terminy postępowania rekrutacyjnego obowiązujące w 2020 roku:

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe
od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00
3 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00
4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 4 sierpnia 2020 r.
5 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach
do 11 sierpnia 2020 r.
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 sierpnia  2020 r.
7 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 15 czerwca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r. 
8 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem*. od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00  

Zapraszamy!

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa od kwietnia br. rozpoczyna kontynuację ogólnopolskiej kampanii informacyjnej pod hasłem KUPUJ ŚWIADOMIE – PRODUKT POLSKI.

Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w tak trudnym czasie, jak pandemia koronawirusa. Wybory dokonywane przez nas podczas codziennych zakupów mają istotne znaczenie dla funkcjonowania gospodarki i wspierania krajowego rolnictwa.

Pamiętajmy! Patriotyzm konsumencki to wsparcie dla polskich rolników i przedsiębiorców.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju oraz wesołego Alleluja.

Życzą
Dyrekcja i pracownicy
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im Zesłańców Sybiru
w Bobowicku

Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie oraz pasma sukcesów
i spełnienia najskrytszych marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku
przesyła Dyrektor,
Grono Pedagogiczne,
Pracownicy Niepedagogiczni
oraz Uczniowie
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku.

Boże Narodzenie, 2019 r.

Read More