Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku informuje , że dnia 25.09.2020 r.

O godz. 15.30 w Sali nr 5  odbędzie się inauguracja Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego ROL.04 .

Po spotkaniu z dyrektorem odbędą się  zajęcia  wg planu.

Szczegóły i bieżące informacje dotyczące kursu będą na bieżąco publikowane w zakładce „kursy kwalifikacyjne”

Drodzy Uczniowie oraz Rodzice!

W związku z pandemią Covid – 19, poniżej przedstawiamy harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego oraz zakwaterowania uczniów w internacie 2020/2021:

  1. 31.08.2020 r. – przyjazd do internatu i zakwaterowanie uczniów klas I od godz. 17.00;
  2. 01.09.2020 r. –rozpoczęcie roku szkolnego wyłącznie dla uczniów klas pierwszych, godz. 9.00; spotkanie
    z wychowawcami w gabinetach; uczniowie klas II-IV nie biorą udziału w rozpoczęciu;
  3. 01.09.2020 r. – przyjazd do internatu i zakwaterowanie uczniów klas II-IV od godz. 16.00;
  4. Plan zajęć dla uczniów klas II-IV dostępny będzie poprzez dziennik elektroniczny Librus;
  5. W dniu 01.09.2020 r. podczas rozpoczęcia roku szkolnego uczniowie klas pierwszych oraz ich rodzice muszą być zaopatrzeni w środki ochrony: maseczki bądź przyłbice zakrywające nos i usta, jednorazowe rękawiczki, własne przybory do pisania oraz materiały do notowania.
  6. Udział w rozpoczęciu roku szkolnego mogą wziąć wyłącznie osoby zdrowe oraz nie przebywające na kwarantannie.
  7. Wszyscy uczniowie szkoły muszą być zaopatrzeni w środki ochrony: maseczki lub przyłbice zakrywające nos i usta, własne przybory szkolne.
  8. 02.09.2020 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktycznych wg planu.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl.
Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów – pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami.
Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży swoich produktów a konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik – nie ma marży pobieranej przez pośredników.

Nasza Szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Już teraz na wniosek rodziców ucznia, Szkoła może wydać elektroniczną wersję tradycyjnej, papierowej legitymacji.
mLegitymacja szkolna to bezpieczne, trudne do podrobienia narzędzie, umożliwiające weryfikację informacji, jakie obecnie znajdują się w jej papierowej wersji.
Można ją zweryfikować wizualnie – posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu).

mLegitymacja szkolna, identycznie jak papierowa wersja dokumentu, poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Jest także podstawą do otrzymania innych, przysługujących uczniom, zniżek. Uczniowie mogą z niej korzystać w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów. Nie tylko w trakcie kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina.
Co jest w środku?
mLegitymacji zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w „tradycyjnych” dokumentach:
• imię i nazwisko ucznia,
• numer legitymacji,
• datę wydania,
• termin ważności,
• status użytkownika (uczeń),
• datę urodzenia,
• PESEL,
• nazwę i adres szkoły.
Aby uruchomić mLegitymację uczniowie muszą posiadać telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0.
Od lutego 2020 roku dostępna również na systemy IOS
Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wydano wcześniej tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji z powodu uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania podań do naszej szkoły!

Podanie znajduje się w zakładce rekrutacja – należy je pobrać, wypełnić i osobiście złożyć w sekretariacie szkoły lub odesłać na adres
zsckr-bobowicko@wp.pl

Na podania czekamy do 10 lipca 2020 r.

Z osobami, które złożą podanie będziemy się kontaktować telefonicznie w celu ustalenia dalszego sposobu i terminów dostarczenia wymaganych dokumentów.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą na rok szkolny 2020/2021 (zakładki: kierunki kształcenia i rekrutacja)

Terminy postępowania rekrutacyjnego obowiązujące w 2020 roku:

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe
od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00
3 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00
4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 4 sierpnia 2020 r.
5 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach
do 11 sierpnia 2020 r.
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 sierpnia  2020 r.
7 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 15 czerwca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r. 
8 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem*. od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00  

Zapraszamy!

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa od kwietnia br. rozpoczyna kontynuację ogólnopolskiej kampanii informacyjnej pod hasłem KUPUJ ŚWIADOMIE – PRODUKT POLSKI.

Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w tak trudnym czasie, jak pandemia koronawirusa. Wybory dokonywane przez nas podczas codziennych zakupów mają istotne znaczenie dla funkcjonowania gospodarki i wspierania krajowego rolnictwa.

Pamiętajmy! Patriotyzm konsumencki to wsparcie dla polskich rolników i przedsiębiorców.