Rekrutacja

Szanowni Państwo!

Drodzy Rodzice, Uczniowie!

 

Szkoła w Bobowicku posiada ponad 65 letnią tradycję. Na przestrzeni minionych lat mury szkoły opuściło ponad 4 tys. absolwentów. Wielu z nich odniosło i odnosi do dnia dzisiejszego znaczące sukcesy zawodowe, które głównie zauważalne są w obszarach rolnictwa.

Organem Prowadzącym naszą szkołę jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To wyróżnia nas na tle innych placówek powiatu. Dzięki wsparciu ministerstwa możemy systematycznie  rozwijać się, podejmować inwestycje, które przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności naszej szkoły w  regionie.

Nasi uczniowie są dobrze przygotowani do egzaminów zewnętrznych, zarówno zawodowego, jak i maturalnego, o czym świadczy ich wysoka zdawalność. Każdego roku możemy poszczycić się sukcesami w konkursach branżowych organizowanych na poziomie powiatu, województwa i kraju. Corocznie nasi uczniowie uzyskują tytuły finalistów i laureatów w ogólnopolskiej i jakże prestiżowej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w blokach architektury krajobrazu, produkcji roślinnej czy zwierzęcej.

Nasza szkoła systematycznie zmienia się i dostosowuje do wymogów współczesnego rynku pracy. Gwarantem naszego sukcesu dydaktycznego są:

 

   • nowoczesna baza techniczna i dydaktyczna,

   • wykwalifikowana kadra pedagogiczna,

   • współpraca z wieloma instytucjami i pracodawcami,

   • nowoczesny sprzęt audiowizualny stosowany w dydaktyce,

   • rozwinięta baza zapewniająca bardzo dobre przygotowanie zawodowe,

   • staże dla uczniów u pracodawców,

   • udział w projektach unijnych, w ramach których uczniowie zdobywają dodatkowe uprawnienia w swoim zawodzie,

   • liczne wyjazdy studyjne oraz konferencje i szkolenia,

   • udział i sukcesy w konkursach, olimpiadach o zasięgu powiatu, województwa i kraju,

   • stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,

   • wielofunkcyjne boisko sportowe wraz z oświetleniem,

   • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,

   • przyjazna i życzliwa atmosfera,

   • wysoki poziom bezpieczeństwa.

 

Drogi Uczniu! Nauka w naszej szkole pozwoli Ci na zdobycie ciekawego, dającego perspektywy zatrudnienia zawodu, a także na uzyskanie świadectwa dojrzałości, które otworzy przed Tobą perspektywy i możliwości podjęcia studiów wyższych.

Dołącz do Nas już dziś!

 

Zapraszam do odwiedzenia Nas i podjęcia nauki w Naszej Szkole!

                                                                                                                                                                                                                                         Daniel Drzymała

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku.

Film o szkole

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku planuje na rok szkolny 2020/2021 nabór na następujące kierunki:


Zapoznaj się z regulaminem rekrutacji:

Pobierz podanie:

ulotka 2020
Lp.
Rodzaj czynności
Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
1
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe
od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00
2
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00
3
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje
od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00
4
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
do 4 sierpnia 2020 r.
5
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach
do 11 sierpnia 2020 r.
6
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
12 sierpnia  2020 r.
7
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
od 15 czerwca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r.
8
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem*.
od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00