Technik architektury krajobrazu

Kierunek architektura krajobrazu przeznaczony jest dla osób zainteresowanych przyrodą i ochroną środowiska, posiadających wyobraźnię przestrzenną, cechujących się dokładnością, posiadających zdolności organizacyjne oraz gotowych do pracy w różnych warunkach pogodowych.

Technik architektury krajobrazu przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu, produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski oraz nadzoruje podległych pracowników.

Kalifikacje wyodrębnione w zawodzie

OGR. 03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

OGR. 04 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Podczas trwania nauki

 1. Uczniowie odbywają łącznie 8 tygodni praktyk zawodowych.

 2. Uczniowie odbywają kurs prawa jazdy kategorii T, który jest finansowany przez szkołę i przygotowuje ucznia bezpośrednio do egzaminu państwowego.

 3. Uczniowie są przygotowywani do uzyskania uprawnienia do prowadzenia doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.

 4. Zdobywają dodatkowe umiejętności w ramach innowacji pedagogicznej prowadzonej w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Czego będziemy się uczyć?

 • wykonywanie rysunków roboczych elementów architektury krajobrazu,

 • poznawanie zasad i metod pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych z zastosowaniem przyrządów pomiarowych,

 • wykonywanie pomiarów i obliczeń geodezyjnych związanych z urządzeniem terenów zieleni,

 • sporządzanie planów sytuacyjno-wysokościowych,

 • rozpoznawanie podstawowych rodzajów budowli i ich elementów,

 • wykonywanie elementów konstrukcji budowlanych stosowanych w urządzaniu terenów zieleni,

 • rozpoznawanie typów i rodzajów gleb oraz charakteryzowanie ich właściwości,

 • rozpoznawanie gatunków roślin,

 • charakteryzowanie typów i elementów krajobrazu oraz jego walorów estetycznych,

 • przeprowadzanie inwentaryzacji i monitoringu istniejących obiektów architektury krajobrazu,

 • pielęgnowanie terenów zieleni otaczającej obiekty mieszkalne, przemysłowe, sportowe i rekreacyjne,

 • sadzenie i pielęgnowanie drzew i krzewów ozdobnych,

 • zakładanie i pielęgnowanie rabat kwiatowych i bylinowych oraz powierzchni trawiastych,

 • wykonywanie i konserwowanie elementów małej architektury ogrodowej,

 • wykonywanie dekoracji roślinnych,

 • stosowanie specjalistycznych programów komputerowych wspomagających projektowanie,

 • sporządzanie dokumentacji technicznej w poszczególnych etapach projektowania, realizacji i pielęgnacji terenów zieleni.

 

 

Po zakończeniu nauki

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem i kształtowaniem krajobrazu, a zwłaszcza do:

 • realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej,

 • projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,

 • pielęgnowania i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu,

 • prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci szkoły mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Po zdaniu egzaminu maturalnego można również kontynuować naukę na wyższej uczelni. Preferowane kierunki studiów:

 • architektura krajobrazu,

 • ogrodnictwo,

 • biologia,

 • ochrona środowiska.