Technik rolnik

Kierunek ten przeznaczony jest dla osób o zainteresowaniach rolniczych, przyrodniczych, technicznych, chemicznych  i zootechnicznych, które lubią pracę na roli, zwierzęta i pracę ze zwierzętami, które cechuje cierpliwość i zaangażowanie, posiadających zdolności organizacyjne oraz gotowych do pracy w różnych warunkach pogodowych.

Technik rolnik:

 • wykonuje prace związane z produkcją roślinną i zwierzęcą,

 • obsługuje pojazdy, maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie,

 • prowadzi sprzedaż zwierząt i produktów rolnych,

 • organizuje i nadzoruje prace związane z produkcją roślinną i zwierzęcą

Zawód technik rolnik pozwala na prowadzenie gospodarstwa rolnego i korzystanie w pełni z pomocy w ramach programów UE dla rolnictwa.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

ROL. 04 Prowadzenie produkcji rolniczej

ROL. 10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Podczas trwania nauki

1. Uczniowie odbywają łącznie 8 tygodni praktyk zawodowych.

2. Uczniowie odbywają bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii T, który jest finansowany przez szkołę i przygotowuje ucznia bezpośrednio do egzaminu państwowego.

3. Uczniowie uczą się indywidualnie pracy i eksploatacji agregatów maszynowych.

Czego będziemy się uczyć?

 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,

 • rozpoznawania oraz dobierania gatunków i odmian roślin oraz ras i typów użytkowych zwierząt do warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego,

 • planowania zaopatrzenia gospodarstwa w środki do produkcji,

 • prowadzenia uprawy roli, siewu i sadzenia roślin, pielęgnacji roślin oraz ochrony przed chwastami, chorobami i szkodnikami,

 • przeprowadzania okresowej kontroli i oceny plantacji, w tym plantacji nasiennych, w okresie wegetacji,

 • kontrolowania i konserwowania urządzeń wodno-melioracyjnych,

 • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,

 • organizowania, nadzorowania i przeprowadzania prac związanych z chowem, pielęgnacją i żywieniem zwierząt gospodarskich,

 • planowania, organizowania, wykonywania i nadzorowania zabiegów składających się na technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej zgodnie z wymogami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej oraz Zasadami Wzajemnej Zgodności,

 • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich,

 • podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego,

 • dobierania i agregatowania maszyn i narzędzi do poszczególnych zabiegów agro- i zootechnicznych oraz obsługiwania ich zgodnie z instrukcjami,

 • planowania, organizowania i stosowania ekologicznych metod produkcji rolniczej,

 • zbierania i przechowywania produktów rolniczych,

 • przygotowywania produktów rolniczych do sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi normami i przygotowywania oferty handlowej,

 • prowadzenia sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,

 • stosowania rachunku ekonomicznego w działalności gospodarczej,

 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz uproszczonej rachunkowości,

 • organizowania i oceniania własnej pracy,

 • nadzorowania pracy innych pracowników w małym zespole,

 • stosowania przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej,

 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywności,

 • przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt i przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej,

 • korzystania z różnych źródeł informacji technicznej i ekonomicznej oraz doradztwa rolniczego oraz korzystania ze środków Unii Europejskiej,

 • kształtowania postaw przedsiębiorczych oraz przygotowania do wejścia na rynek pracy.

 

 

 

 

 

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci szkoły mogą podejmować pracę w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w urzędach i instytucjach służb rolnych. Mogą również prowadzić własne gospodarstwo rolne, własną działalność gospodarczą, np. produkcja rolna, gospodarstwo agroturystyczne, marketing produktów rolnych.

Po zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuować naukę na wyższej uczelni. Preferowane kierunki studiów:

 • rolnictwo,

 • ogrodnictwo,

 • zootechnika,

 • biologia.