Technik weterynarii

Technik weterynarii jest osobą uprawnioną do wykonywania tych czynności, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej, wykorzystywanej przez lekarza weterynarii.

Technik weterynarii:

 • sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych,

 • może podawać leki dostępne bez recepty lub zaordynowane przez lekarza weterynarii,

 • wykonuje zabiegi sanitarno higieniczne i fizykoterapeutyczne,

 • pobiera próby do badań laboratoryjnych i wykonuje badania kliniczne, które są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy,

 • może udzielać pierwszej pomocy zwierzętom w przypadku złamań, zranień, zadławienia, niedyspozycji żołądkowo-jelitowych oraz w przypadku porodu,

 • asystuje także przy zabiegach chirurgicznych oraz przy sekcji zwłok zwierząt.

Kalifikacje wyodrębnione w zawodzie

ROL. 11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

ROL. 12 Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Podczas trwania nauki

 1. Uczniowie odbywają łącznie 8 tygodni praktyk zawodowych.

 2. Uczniowie odbywają kurs prawa jazdy kategorii B, który jest finansowany przez szkołę i przygotowuje ucznia bezpośrednio do egzaminu państwowego.

Czego będziemy się uczyć?

 • rozpoznawać gatunki, rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;

 • rozpoznawać budowę układów w organizmach poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;

 • określać  położenie narządów w organizmie zwierzęcym;

 • oceniać pokrój i kondycję zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;

 • układać dawki pokarmowe dla zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;

 • planować i prowadzić rozród zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;

 • wykonywać zabiegi pielęgnacyjne u zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;

 • oceniać dobrostan zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;

 • udzielać zwierzętom pomocy przedlekarskiej;

 • prowadzić dokumentację hodowlaną i inseminacyjną zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;

 • dobierać zwierzęta gospodarskie i zwierzęta towarzyszące do kojarzeń i krzyżowań;

 • przygotowywać zwierzęta gospodarskie i zwierzęta towarzyszące do zabiegów inseminacyjnych i badań klinicznych;

 • dobierać sprzęt i wykonywać zabiegi unasienniania zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;

 • wykonywać badania fizykalne zwierząt;

 • analizować wyniki badań fizykalnych zwierząt;

 • wykonywać czynności związane z pobieraniem materiału do badań laboratoryjnych;

 • posługiwać się dokumentacją z zakresu diagnostyki chorób zwierząt.

 • rozpoznawać objawy chorób zwierząt;

 • podawać leki zwierzętom według zaleceń lekarza weterynarii;

 • dobierać i przygotowywać  instrumentarium oraz materiały do wykonania zabiegów lekarsko-weterynaryjnych;

 • wykonywać czynności pomocnicze podczas weterynaryjnych zabiegów chirurgicznych, leczniczych, profilaktycznych i fizjoterapeutycznych;

 • sprawować opiekę nad zwierzętami leczonymi i po zabiegach chirurgicznych;

 • dobierać materiały oraz wykonywać opatrunki i okłady u zwierząt;

 • dobierać  i wykonywać zabiegi rehabilitacyjne u zwierząt;

 • wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt;

 • wykonywać czynności pomocnicze dotyczące weterynaryjnego badania przedubojowego i poubojowego zwierząt;

 • wykonywać czynności pomocnicze związane z prowadzeniem nadzoru weterynaryjnego.

 

 

Po zakończeniu nauki

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik weterynarii jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;

 • wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;

 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;

 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

 • wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa.

Perspektywa zatrudnienia

Absolwent szkoły może pracować jako pomocnik lekarza weterynarii w:

 • przychodniach i lecznicach dla zwierząt,

 • ogrodach zoologicznych,

 • schroniskach,

 • fermach przemysłowych,

 • zakładach hodowli i unasieniania zwierząt,

 • zakładach przetwórstwa spożywczego,

 • w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym.

Osoby przedsiębiorcze mogą otworzyć własną działalność gospodarczą.

Po zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuować naukę na wyższej uczelni. Preferowane kierunki studiów:

 • medycyna,

 • weterynaria,

 • zootechnika,

 • rolnictwo,

 • biologia,

 • technologia żywności.